Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Ciechanów prowadzi gospodarkę łowiecką razem z kołami łowieckimi w oparciu o roczne plany łowieckie  i wieloletnie plany hodowlane. Na terenie Nadleśnictwa gospodaruje 19 kół łowieckich na 21 obwodach w ramach rejonu hodowlanego Północne Mazowsze nr 5. 
 
 
Nadleśnictwo Ciechanów zarządza bezpośrednio Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny – (obwód nr 117), który obejmuje największy kompleks leśny – Uroczysko Lekowo. Powierzchnia całkowita obwodu wynosi 4352 ha w tym 1877 ha stanowią lasy (45% powierzchni całkowitej).
 
Cechą wyróżniającą obwodu jest bardzo silna populacja daniela. Liczebność tego gatunku szacowana jest na ponad 100 osobników.
 
W sezonie 2006/2007 Nadleśnictwo rozpoczęło hodowlę zagrodową zająca. Celem podjętych działań jest wzmocnienie i odtworzenie lokalnych populacji gatunku.
 
Nadleśnictwo prowadzi również systematyczne działania związane z wzmacnianiem populacji zwierzyny drobnej. Realizuje to przez poprawianie warunków bytowych (zakładanie remiz śródpolnych i zadrzewień), dokarmianie oraz zasiedlanie osobnikami pochodzącymi z hodowli.
 
 
 
Zapoznaj się z ofertą łowiecką nadleśnictwa
 

Szkody łowieckie. Gdzie zgłaszać?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22.03.2018r (od 1 kwietnia 2018) nowelizującej Prawo łowieckie, Nadleśnictwo Ciechanów informuje, że podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód i ustalanie wyskości odkszkodowania jest obecnie ogran wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwej ze względu na miejsce występowania szkody. 

Na poddstawie art. 46, ust 2 pkt.1-3 szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy, dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściela gruntu lub posiadacza uprawy. 

Materiały do pobrania