Nadleśnictwo Ciechanów Nadleśnictwo Ciechanów

Lasy Nadleśnictwa

Krótka charakterystyka lasów i terenów będących pod opieką Nadleśnictwa Ciechanów

Powierzchnia ogólna lasów nadleśnictwa oraz gruntów nadzorowanych wynosi 21 693,48 ha (stan na 1.01.2014 r.). Lesistość gmin w zasięgu terytorialnym wynosi 16,07% i jest prawie dwukrotnie niższa od lesistości kraju (29,3%) i porównywalna z lesistością regionu (region ciechanowsko – płocki - 17%, powiat ciechanowski – 15,8%). Znaczna część działek to małe, nieprzekraczające 1 ha, enklawy wśród lasów prywatnych bądź innych form użytkowania. 
Lasy zarządzane przez Nadleśnictwo podzielone są na 187 uroczysk, w skład których wchodzi 570 kompleksów leśnych. Największe kompleksy nie przekraczają 2 tys. ha.
 
-Uroczysko Lekowo 
-Uroczysko Ościsłowo 
- Uroczysko Luszewo 
 
Na terenie Nadleśnictwa wykształciły się różnorodne typy gleb. Spowodowane jest to różnym pochodzeniem geologicznym, rzeźbą terenu, stosunkami wodnymi, czy w końcu działalnością człowieka. 
Największą powierzchnię zajmują gleby rdzawe i stanowią 63, 36% powierzchni (7161,49 ha. Kolejne miejsca pod względem wielkości zajmowanej powierzchni stanowią gleby bielicowe, zajmujące 885, 60 ha (7,84%) oraz gleby opadowo glejowe, zajmujące 632,64 ha (5,60%). Spośród gleb charakterystycznych dla siedlisk bagiennych najczęściej spotykanym typem są gleby torfowe występujące na powierzchni 565,54 ha (5, 00%) - wśród nich gleby torfowe torfowisk niskich - 556,58 ha (4,92%). 
W Nadleśnictwie Ciechanów duża część gleb stanowią gleby porolne. Zajmują one 5836,88 ha, co odpowiada 53,59% powierzchni leśnej nadleśnictwa.
 
Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest BMśw (30,13%) oraz LMśw (22,48%). Siedliska borowe zajmują 47,02% natomiast lasowe i olesy 52,98% powierzchni leśnej nadleśnictwa.
 
Głównym gatunkiem, który buduje drzewostany jest przede wszystkim sosna zwyczajna zajmująca 71,89% powierzchni leśnej. Do pozostałych gatunków biorących udział w strukturze lub budujących drzewostany należą: olcha czarna – 10,12%, dąb szypułkowy i bezszypułkowy – 9,61%, brzoza brodawkowata – 6,73%. Ponadto stwierdzone zostało występowanie takich gatunków drzewiastych jak modrzew, świerk, sosna banksa, buk, grab, klon, jawor, wiąz, jesion, wierzba, osika, robinia akacjowa, jodła, dąb czerwony, daglezja, sosna czarna, olsza szara, topola i lipa.